Vedtægter for Kerteminde Tennisklub

SENESTE ÆNDRINGER VEDTAGET VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 29. OKTOBER 2019

 

§ 1. Navn og tilhørsforhold

§ 1.1 Foreningens navn er: ”Kerteminde Tennisklub”

§ 1.2 Foreningens hjemsted er Kerteminde kommune.

 

§ 2. Formål

§ 2.1 Foreningens formål er at fremme interessen for tennissporten ved dyrkelse af spil, turneringer, opvisninger o.l.. Foreningen tilbyder frivilligt

folkeoplysende foreningsarbejde efter Folkeoplysningsloven.

 

§ 3. Medlemskab

§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål.


§ 3.2 Foreningen er gennem Fyns Tennis Union medlem af Dansk Tennis Forbund under Dansk Idræts Forbund, og medlemmerne er underkastet de regler, som disse forbund måtte fastsætte.

§ 3.3 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

 

§ 4. Generalforsamlingen

§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.


§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i oktober måned.

§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Regnskabet fremlægges til godkendelse
  4. Budget for den kommende sæson fremlægges
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisorer
  8. Kontingent
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

§ 4.5 Stemmeretten udøves af aktive medlemmer der er fyldt 18 år. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. Afstemning skal foregå skriftligt, når dette forlanges.  

 

§ 5. Foreningens bestyrelse

§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.


§ 5.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Bestyrelsen kan,
         hvis der uanset af hvilken årsag, skulle ske det, at et best. medlem, i en kortere eller længere periode, ikke er til rådighed - og at vedkommendes
         ansvarsområde/r ikke kan fordeles mellem de resterende bestyrelsesmedlemmer,
udenfor generalforsamlingsvalg midlertidigt tilknytte en person med de fornødne kvalifikationer, som vil påtage sig det/de aktuelle ansvarsområde/r.
Denne person som ikke er valgt af generalforsamlingen, har naturligvis ikke stemmeret i den indeværende valgperiode.

§ 5.3 Foreningens bestyrelse er på valg hvert 2. år. Den 2 års valgperiode er forskudt således, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Formand og
kasserer kan ikke være på valg samme år.

§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, turneringsleder og ungdomsleder. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm. 

§ 5.6 Bestyrelsen er ansvarlig overfor Kerteminde Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

§5.7 Bestyrelsen affatter reglementer og ordensregler, hvis bestemmelser medlemmerne skal overholde.

 

§ 6. Tegningsret

§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening, eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 3 bestyrelsesmedlemmer.


§ 6.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 6.3 Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive

 

§ 7. Kontingent

§ 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen. Foreningens drift finansieres ved medlemmernes kontingentbetaling samt offentlige tilskud.

 

§ 8. Vedtægtsændringer

§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.


§ 8.2 Forslag til vedtægtsændringer skal være meddelt medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 8.3 Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Børne- og Kulturforvaltningen, Kerteminde Kommune, for at sikre at de til stadighed
opfylder lovens krav.

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/4 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det. 

 

§ 10. Regnskab og økonomi

§ 10.1 Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september.


§ 10.2 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet revideres forinden generalforsamlingen af 2 revisorer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen.

§ 10.3 Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen samt revisorer.

§ 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

 

§ 11. Opløsning

§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den Ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.


§ 11.2 Forslag til opløsning skal være meddelt medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 11.3 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål, til gavn for tennissporten.

§11.4 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.